Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Finanse publiczne

Radykalna zmiana podejścia do roli państwa w życiu gospodarczym i społecznym nastąpiła po wielkim kryzysie 1929 r. Uznano wówczas, że obowiązkiem państwa jest dbałość o dobrobyt obywateli oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju gospodarczego. Zmieniło to zupełnie znaczenie finansów publicznych w polityce gospodarczej i społecznej. Read the rest of this entry »

Koncepcja ekonomiczna nauki finansów

W ówczesnej rzeczywistości podejście takie wydawało się w pełni uzasadnione i wystarczające, gdyż finanse publiczne miały bardzo ograniczony zakres i nie stawiały przed nauką do rozwiązania problemów politycznych, ani ekonomicznych.

Po pierwszej wojnie światowej, wraz z rozwojem interwencjonizmu pań-stwowego, rozwój nauki finansów Read the rest of this entry »

Zgłoszenie rejestracyjne

W gospodarce rynkowej powszechna rejestracja podatkowa jest niezbędna. Dotychczasowy system rejestracji ma być zmieniony i udoskonalony. Wydaje się to konieczne, ponieważ istniejący system rejestracji podatkowej j.g.u. opierał się na przepisach uchylonej już ustawy z 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu j.g.u. Wprowadzenie nowego Read the rest of this entry »

NIP

Jeżeli zaś dojdzie do połączenia się zarejestrowanych już podatników, to urząd skarbowy nadaje nowemu podmiotowi nowy numer, a poprzednie numery identyfikacyjne unieważnia.

W odniesieniu do innych podatków rejestracja podatkowa ma najczęściej formę zgłoszenia obowiązku podatkowego. Inaczej jest jedynie w odniesieniu do podatku Read the rest of this entry »

Współczesne konstrukcje podatku dochodowego

Bezsporne było jedynie to, że dochód podatkowy tworzą wpływy pieniężne uzyskiwane przez jednostkę w oznaczonym czasie, stanowiące nadwyżkę nad kosztami ich uzyskania i ściśle powiązane z osobą je uzyskującą. Natomiast wątpliwości i rozbieżności polegały na tym, czy dochód stanowią nadwyżki z każdego źródła przychodów, czy też powinny mieć Read the rest of this entry »

Wykładnia systemowa

Ponadto wykładnia systemowa obejmuje związki między ogólnym i szczegółowym prawem podatkowym, a także związki między ustrojowym, materialnym i formalnym prawem podatkowym. Jest to wykładnia, która odnosi się także do wewnętrznej systematyki danego aktu prawnego z dziedziny podatków i pozwala interpretować je we wzajemnym Read the rest of this entry »

Dwa podmioty w postępowaniu finansowym

Podzielamy tym samym poglądy niektórych teoretyków prawa, dla których roszczenie stanowi szczególny rodzaj uprawnienia, polegający na aktualnej możności żądania od innych osób konkretnego zachowania się.

W postępowaniu finansowym występują zawsze dwa podmioty: 1) prowadzący postępowanie, 2) adresat postępowania, którego ono dotyczy. Read the rest of this entry »

Administracja finansów

Podział na organy zarządzające finansami publicznymi i organy finansowe opiera się na kryterium funkcji spełnianej przez dany organ w ramach publicznej działalności finansowej. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie nie tylko ze względów systematyki administracji finansów publicznych, lecz głównie z powodu odrębnych problemów, jakie wiążą się z Read the rest of this entry »

Historia dochodów budżetowych

Wstępnie można natomiast przyjąć, że teoretycznej możliwości kodyfikacji prawa o dochodach budżetowych nie należałoby wykluczać, zwłaszcza gdy idzie o skodyfikowanie tzw. części ogólnej oraz przepisów ustrojowych i formalnych.

Sięgając do historii dochodów budżetowych z łatwością dostrzegamy, że trwałą zdobyczą parlamentaryzmu na Read the rest of this entry »

Podstawa opodatkowania

Wyjątkowo dochody ustala się w sposób szacunkowy w oparciu o roczne normy szacunkowe dochodowości w specjalnej produkcji rolnej. Normy te określa Minister Finansów dla poszczególnych rodzajów upraw i hodowli (rozporządzenie Ministra Finansów z21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku Read the rest of this entry »